Alle leden van Kalinko betalen contributie voor het trainen en spelen bij de club.  

Voorgestelde contributiebedragen seizoen 2021-2022

Deze bedragen zijn gelijk aan die in het vorige seizoen en moeten nog worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

Soort lidmaatschap Jaarcontributie
uiterste betaaldatum
1 december 2021
Jaarcontributie
indien betaald
wordt vóór
1 oktober 2021.
€ 9 korting
Jaarcontributie in twee termijnen,
alleen mogelijk bij automatische incasso
€ 27 korting
totaal 1e termijn
(afschr. rond
1 okt 2021) *)
2e termijn
(afschr. rond
1 feb 2022)
Senioren, 1x trainend  1)  2)  3) € 367,00 € 358,00 € 340,00 € 170,00 € 170,00
Senioren, 2x trainend  1)  2)  3) € 417,00 € 408,00 € 390,00 € 195,00 € 195,00
Senioren, Dames 1 en Heren 1 € 472,00 € 463,00 € 445,00 € 222,50 € 222,50
Jeugd ABC € 327,00 € 318,00 € 300,00 € 150,00 € 150,00
Jeugd N6 € 287,00 € 278,00 € 260,00 € 130,00 € 130,00
Jeugd - CMV (zaterdag) € 232,00 € 223,00 € 205,00 € 102,50 € 102,50
Jeugd - Volleybalspeeltuin  4) € 108,00 € 104,00 € 100,00 €   50,00 €   50,00
Recreant, competitie spelend € 252,00 € 243,00 € 225,00 € 112,50 € 112,50
Recreant, trainingsgroep € 227,00 € 218,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00
Trainingslid € 227,00 € 218,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00


*) Vanwege de overgang naar een nieuw systeem voor automatische incasso en de wisseling van penningmeester zal de eerste termijn van de contributie niet op 1 oktober worden geïnd, maar uiterlijk eind november

1) Alle leden die op 1-10-2021 geen 18 jaar zijn en spelen in een seniorenteam betalen jeugdcontributie
2) Het trainingsschema is leidend voor het aantal keer trainen, niet de keuze van een individu
3) Indien een seniorenteam, niet zijnde Dames 1 of Heren 1, het niveau van 3e divisie of hoger bereikt geldt het tarief zoals vermeld voor Dames 1 en Heren 1
4) Voor de volleybalspeeltuin gelden afwijkende kortingen

De contributie kan worden overgemaakt op IBAN NL96INGB0003023819 t.n.v. Kalinko te Den Haag, o.v.v. naam lid en jaartallen van het seizoen waarover wordt betaald.
Als je per automatische incasso gaat betalen kun je gebruik maken van dit machtigingsformulier (pdf). Is eenmaal een machtiging afgegeven dan geldt deze machtiging voor alle seizoenen dat je lid bent.

Ooievaarspas / Stichting Leergeld

Kalinko doet mee met de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag. Meer info vind je hier.

Contributiereglement

 1. Vaststelling contributies
  1. De contributies worden in de maand september voor het nieuwe seizoen vastgesteld door de ALV.
  2. De vaststelling betreft de totale contributie, inclusief Nevobo bondsgeld
  3. De inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen € 10,-
  4. De hoogte van de contributie voor nieuwe leden, die gedurende het seizoen lid worden, wordt naar rato vastgesteld.
   Het contributieseizoen beslaat 9 maanden: van september t/m mei. Het nieuwe lid betaalt per maand lidmaatschap 1/9 deel van de vastgestelde jaarcontributie. Wanneer een lid zich voor de 15e van de maand aanmeldt, telt deze hele maand mee als contributiemaand. Meldt een lid zich na de 15e aan dan telt de contributie vanaf de volgende maand mee.
 2. Contributie facturen
  1. Kalinko stuurt geen contributiefactuur. De betalingsverplichting wordt kenbaar gemaakt op de website en in de E-surruf.
  2. Leden die een contributiefactuur willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de ledenadministratie. Voor het versturen van een factuur wordt € 5,00 in rekening gebracht.
 3. Wijze van betalen
  1. De contributie kan door leden zelf overgemaakt worden naar Kalinko, of wordt na machtiging via automatische incasso betaald.
  2. Automatische incasso van de contributie vindt plaats in 2 termijnen: rond 1 oktober en rond 1 januari.
   Bij iedere termijn-inning wordt € 13,50 korting afgetrokken.
 4. Te late betaling
  1. Indien de totale jaarcontributie niet vóór 1 oktober lopende het seizoen is overgemaakt ontvangt het lid een eerste herinneringsmail en vervalt de € 9,- korting.
  2. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso geldt dat de volledige contributie vóór 1 december in zijn geheel dient te worden overgemaakt. Na de tweede herinnering wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
  3. Indien een automatische incasso van de contributie (ongeachte de reden) niet geaccepteerd wordt ontvangt het lid uiterlijk 10 dagen na de incassodatum een eerste herinneringsmail en wordt € 13,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrag dient zelf door het lid te worden overboekt naar de bankrekening van Kalinko. Indien het bedrag binnen de 10 dagen zelf door het lid alsnog wordt overgemaakt blijft de korting in stand.
   Bij niet tijdige betaling na ontvangst van eerste herinneringsmail wordt bij het versturen van de tweede en ieder volgende herinneringsmail € 10,- extra in rekening gebracht.
  4. Het bestuur kan een lid ieder gewenst moment bij te late betaling een speel- en/of trainverbod opleggen, de verplichting tot contributiebetaling wordt hiermee niet opgeschort.
 5. Contributieverplichting bij afmelden
  1. Afmelden kan enkel en alleen via e-mail aan de ledenadministratie. Elke andere vorm van afmelding wordt niet geaccepteerd.
  2. Senioren en jeugdleden hebben de verplichting bij afmelding ná 1 juli de totale jaarcontributie te betalen over het nieuwe, lopende seizoen.
  3. Recreanten en CMV-leden kunnen per half jaar opzeggen, vóór 1 juli of vóór 1 januari. Bij afmelding vóór 1 januari wordt een half jaar contributie in rekening gebracht. Eventueel teveel betaalde contributie wordt gerestitueerd
  4. Leden die per 1 juli opzeggen, en zich vervolgens weer aanmelden in het daarop volgende seizoen, betalen € 25,- administratiekosten (met uitzondering van de volleybalspeeltuin).
 6. Zwangerschap en blessures
  1. Bij zwangerschap kan contributie worden teruggevraagd vanaf het moment dat dit wordt gemeld bij de ledenadministratie of bij de penningmeester van de vereniging. Vanaf het moment van melden geldt contributie-teruggave. Eerder melden dan het gewenste stopmoment is dus niet nodig.
  2. Bij langdurige blessures, langer dan 3 maanden, kan een deel van de contributie worden teruggevraagd. De eerste drie maanden betaalt het lid de contributie gewoon door. Het lid kan dit melden bij de ledenadministratie of de penningmeester. De termijn voor de eerste drie maanden gaat in op het moment van melden door het lid.