Statuten

NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL

Artikel 1.

De naam van de vereniging is Kalinko. Zij is ontstaan uit een fusie tussen de volleybalverenigingen “Volleybalvereniging Lindoduin” en “The Kangaroos” (schoolvereniging van het Aloysiuscollege te Den Haag) op eenentwintig augustus negentienhonderd eenenzeventig.
Zij is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Artikel 2.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één augustus tot en met eenendertig juli.

Artikel 3.

 1. Het doel van de vereniging is haar leden de gelegenheid te geven de volleybalsport te beoefenen
 2. De vereniging tracht dit doel, met tegemoetkoming aan de godsdienstige overtuiging van haar leden, te bereiken door zich aan te sluiten bij de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo), door het houden van trainingen, het deelnemen aan toernooien en competities, alsmede door elke andere wettige middelen die voor het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
  Voorts kent de vereniging donateurs.
  Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan de beide genoemde categorieën, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, na het bestuur daartoe schriftelijk door middel van een door het bestuur vastgesteld formulier te hebben verzocht.
  Wordt een verzoek tot toelating ingediend door een minderjarige, dan is daarvoor de toestemming van diens wettelijke vertegenwoordiger vereist.
  Over een verzoek tot toelating beslist het bestuur binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek.
  Bij niet-toelating door het bestuur, wordt de betrokkene van het besluit terstond schriftelijk in kennis gesteld en kan hij binnen veertien dagen na de kennisgeving beroep doen op de algemene ledenvergadering.
  Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
  De algemene ledenvergadering beslist over het beroep op de eerstvolgende vergadering, tot welke vergadering de betrokkene toegang heeft en waarin hij het woord kan voeren.
  In het huishoudelijk reglement kunnen de gewone leden in verschillende categorieën worden onderscheiden.
 3. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
  Ereleden worden op voorstel van het bestuur als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste negen/tiende van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Donateurs zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.
  Zij steunen de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  Donateurs zijn als zodanig geen leden van de vereniging.

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid; deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden;
  3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden indien het lid weigert aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen, alsmede indien het lid zijn verplichtingen jegens de Nederlandse Volleybalbond niet nakomt;
  4. door ontzetting; deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden de opzegging en ontzetting als in het vorige lid sub c en d bedoeld door de algemene ledenvergadering;
  Hem staat geen beroep open als in het vorige lid bedoeld.
 3. Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene ledenvergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
  Op verzoek van de betrokkene roept het bestuur binnen twee maanden na ontvangst van het ingediende beroep een algemene ledenvergadering bijeen ter behandeling van het beroep. Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend wordt het beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering behandeld.
  De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene ledenvergadering te verdedigen.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.

Artikel 6.

In de gevallen, genoemd in artikel 5 eerste lid onder c en d kan het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot opzegging of ontzegging te besluiten. Tijdens de schorsing kunnen lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend, doch de verplichtingen blijven van kracht.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 7.

 1. De leden hebben het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken, overeenkomstig de daarop betrekking hebbende reglementen en besluiten van de vereniging.
 2. De door de gewone leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Daarbij kan tussen de verschillende, in het huishoudelijk reglement omschreven categorieën gewone leden onderscheid worden gemaakt.
 3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
 4. Wanner het lidmaatschap begint of eindigt in de loop van het verenigingsjaar of schorsing als lid in de loop van het verenigingsjaar plaatsvindt, is of blijft de contributie voor het geheeld verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd.
 6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.

HET BESTUUR

Artikel 8.

 1. De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur, hetwelk tenminste uit vijf personen zal bestaan. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuurslid. Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
 2. De bestuursleden worden benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Zij verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 3. De vereniging kent een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door opzegging door het bestuurslid;
  de opzegging kan geschieden op ieder tijdstip met onmiddellijke ingang; bij opzegging door een bestuurslid is het bestuur gerechtigd zelf een nieuw bestuurslid te benoemen, dat in het bestuur zitting neemt tot de volgende bestuursverkiezing;
 2. door ontslag door de algemene ledenvergadering;
  vóór een besluit tot ontslag wordt genomen krijgt de betrokkene de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen;
 3. door periodiek aftreden;
  de bestuursleden worden voor twee jaar gekozen, met dien verstande, dat in de even jaren de voorzitter, de penningmeester en één of meer andere leden aftreden en in de oneven jaren de vice-voorzitter, de secretaris en de overige leden; aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

BESTUURSTAAK

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is met inachtneming van het volgende lid bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen die bedoeld in artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 4. Besluiten van het bestuur strekkende tot:
  1. het aangaan van geldleningen en sponsorcontracten;
  2. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  3. het anders dan door koop verkrijgen van registergoederen;
  4. het verhuren van registergoederen;
  5. het ter leen verstrekken of beleggen van gelden;
  6. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeven de voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering;
 5. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel en in lid 1 sub c van artikel 13 vermelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11.

Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls als zij nodig achten.
Van deze vergaderingen worden door de secretaris notulen gemaakt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 12.

 1. Ieder jaar houdt de vereniging tussen één augustus en één november een algemene ledenvergadering (jaarvergadering).
 2. Een algemene ledenvergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van het bestuur dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering uit te brengen.
  Een dergelijk schriftelijk verzoek dient de punten die zij behandeld wensen te zien te bevatten.
 3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
  Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. Leden die zijn geschorst hebben geen stemrecht.

Artikel 13.

 1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
  1. verkiezing van bestuursleden;
  2. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;
  3. rekening en verantwoording door het bestuur over het financieel beleid zoals in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd, onder overlegging van de nodige bescheiden waaronder in ieder geval een balans en een staat van baten en lasten;
   goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge voor het door hem gevoerde financiële beheer;
  4. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
  5. benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;
  6. vaststelling van de contributie.
 2. De agenda van een algemene ledenvergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. De algemene ledenvergadering kan onderwerpen aan de agenda toevoegen.
  De uitvoering van omtrent dergelijke onderwerpen genomen besluiten kan door het bestuur opgeschort worden.
  Een besluit tot opschorting wordt terstond genomen en aan de algemene ledenvergadering medegedeeld. Het betreffende onderwerp wordt vervolgens op de agenda geplaatst van een algemene ledenvergadering die binnen vier weken na de voorgaande gehouden wordt.

Artikel 14.

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke tenminste veertien dagen tevoren aan de leden wordt toegezonden, de dag van oproeping en van de ledenvergadering niet meegerekend.
 2. In afwijking van het vorengaande moet een voorstel tot statutenwijziging worden ontvangen, tenminste dertig dagen vóór de algemene ledenvergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.
 3. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda.
 4. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 12 tweede lid binnen veertien dagen geen gevolg worden gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze, als is bepaald in het eerste lid van dit artikel, of, indien zij daartoe niet in staat zijn, bij advertentie in een te ‘s-Gravenhage veelgelezen dagblad.

Artikel 15.

 1. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene ledenvergadering anders besluit.
 3. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
  Verkrijgt bij de verkiezing van personen bij eerste stemming niemand meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden.
  Indien dan nog geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming samen het hoogste, respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen verwierven.
  Hebben bij de tweede stemming meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen verworven, dan wordt door zoveel tussenstemmingen als nodig uitgemaakt wie hunner in de herstemming komen. Hebben bij de tweede stemming twee of meer personen het op één na hoogste aantal stremmen verworven, dan wordt door zoveel tussenstemmingen als nodig uitgemaakt wie hunner in de herstemming komt, samen met de persoon die in de tweede stemming het hoogste stemmenaantal behaalde.
  Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantal verworven stemmen niet tot een besluit leidt, beslist het lot.
 4. De voorzitter, of bij diens afwezigheid een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur, treedt op als voorzitter van de vergadering.
 5. De secretaris of zijn plaatsvervanger, aan te wijzen door het bestuur, houdt een notulenboek bij; notulen worden goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 16.

 1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering; de tekst van de voorgestelde wijziging dient gelijktijdig met de agenda voor de algemene ledenvergadering aan de leden te worden toegezonden.
 3. Het huishoudelijk reglement wijkt niet af van de bepalingen der wet of van de statuten; eventuele strijdige bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden en worden onverwijld gewijzigd.

GELDMIDDELEN

Artikel 17.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de door de gewone leden verschuldigde contributies;
 2. alle andere wettige inkomsten.

VERANTWOORDING

Artikel 18.

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.

 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij het besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is niet de helft van het aantal leden aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste.
  In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 3. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder lid van het dagelijks bestuur alsmede een daarvoor door de algemene ledenvergadering aangewezen persoon is bevoegd die akte te laten passeren.

ONTBINDING

Artikel 20.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  Aan haar naam wordt toegevoegd: “in liquidatie”.
 3. Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt het bestuur als zodanig op.
 4. Op vereffenaars zijn voor zover mogelijk de bepalingen van de statuten van toepassing.
 5. Aan een eventueel batig saldo wordt door de algemene ledenvergadering een bestemming gegeven.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende dertig jaar berusten bij de persoon, door de algemene ledenvergadering daartoe benoemd.

SLOTBEPALING

Artikel 21.

In alle gevallen waarin in deze statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.